Zajęcia z rodzicem

REGULAMIN NAUKI PŁYWANIA W AKADEMII PŁYWANIA OPTIMUM SPORT DLA DZIECI W WIEKU 1 – 5 LAT (Z RODZICEM W WODZIE)

 

1.      Organizatorem zajęć z pływania jest firma Optimum Sport.

2.      Zapisanie się na kurs zobowiązuje uczestnika do zapoznania się oraz przestrzegania regulaminu zajęć nauki pływania i regulaminu Pływalni „Wodny Raj” w Swarzędzu.

3.      Przed rozpoczęciem pierwszych zajęć rodzice lub inni opiekunowie prawni dzieci biorących udział w zajęciach podpisują oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa dziecka w zajęciach z  pływania.

4.      W zajęciach dziecku towarzyszy jeden z rodziców (opiekun).

5.      Za bezpieczeństwo dzieci w szatni oraz w trakcie zajęć na basenie odpowiedzialność ponoszą bezpośrednio rodzice lub opiekunowie, którzy przebywają na zajęciach razem z dziećmi.

6.      Kursy pływania w roku szkolnym podzielone są na trzy semestry pływackie. Opłata za każdy semestr pływacki wnoszona jest z góry. Czas trwania każdych zajęć wynosi 30 min dla dzieci do 4 roku życia. Zajęcia dla dzieci z grup w przedziale wiekowym
4 -5 lat trwają 45 min.

7.      Opłatę należy uiścić przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w semestrze.

8.      Istnieje możliwość płatności w dwóch równych ratach. Pierwsza przed rozpoczęciem pierwszych zajęć druga do 10 dnia kolejnego miesiąca.

9.      Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc przyjęcia do grup rozpatrywane są zgodnie
z kolejnością zgłoszeń oraz po dokonaniu opłaty.

10.  Uczestnicy kursu mają pierwszeństwo do miejsca przy zapisach w kolejnym semestrze pływackim.

11.  Osoba zapisująca się na naukę pływania w trakcie jej trwania opłaca liczbę zajęć jakie pozostały do końca danego semestru pływackiego.

12.  Firma Optimum Sport nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni oraz na terenie pływalni.

13.  Firma Optimum Sport nie zwraca kosztów za nie wykorzystane zajęcia. Jedynym wyjątkiem jest dłuższa (trwająca co najmniej 2 tyg.) hospitalizacja. W takim przypadku po okazaniu zaświadczenia o pobycie w szpitalu uczestnik zajęć otrzymuje zwrot pieniędzy za niewykorzystane w tym czasie zajęcia lub przechodzą one na semestr następny. Każda taka sytuacja jest rozpatrywana indywidualnie.

14.  Zajęcia mogą być fotografowane i filmowane przez organizatora zajęć. Firma Optimum Sport  zastrzega sobie możliwość do wykorzystania zgromadzonych materiałów w celach marketingowych. Uczestnik zajęć lub opiekun prawny dziecka uczestniczącego w zajęciach oświadcza, iż wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku lub wizerunku swojego dziecka utrwalonego w trakcie zajęć w celach marketingowo-reklamowych.

15.  Dzieci do 3 roku życia zobowiązane są pływać w specjalnych pieluszkach przeznaczonych do pływania.

16.  Przed wejściem do wody, uczestnicy zobowiązani są do skorzystania z natrysków.

17.  Zabrania się wchodzenia do wody niepełnoletniego uczestnika zajęć bez zgody instruktora, oraz podczas jego nieobecności.

18.  Fotografowanie i filmowanie na zajęciach jest możliwe jedynie za zgodą instruktora prowadzącego zajęcia i pracowników pływalni.

19.  Uiszczenie opłaty jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

20.  Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie w trakcie trwania kursu oraz do interpretacji powyższego regulaminu.

 

Do pobrania: Oświadczenie rodzica (opiekuna)

 

Projekt i realizacja: E1-Interactive - strony www