REGULAMIN

 

REGULAMIN KURSÓW PŁYWANIA
 W AKADEMII PŁYWANIA OPTIMUM SPORT

 

1.      Organizatorem zajęć jest Akademia Pływania Optimum Sport.

2.      Zapisanie się na kurs zobowiązuje uczestnika do zapoznania się oraz przestrzegania regulaminu zajęć
i regulaminu pływalni na której odbywaja się zajęcia.

3.   Przed rozpoczęciem pierwszych zajęć rodzice lub inni opiekunowie prawni dzieci biorących udział w zajęciach składają oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa dziecka w zajęciach z  pływania. 

4.    Opłatę należy uiścić przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w kursie.

5.   Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc przyjęcia do grup rozpatrywane są zgodnie z kolejnością zgłoszeń oraz po dokonaniu opłaty.

6.  Akademia Pływania Optimum Sport nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni, oraz na terenie pływalni.

7.  Akademia Pływania Optimum Sport nie zwraca kosztów za nie wykorzystane zajęcia.

8.  W przypadku rezygnacji z udziału w kursie przed jego rozpoczęciem a po uiszczeniu już opłaty za kurs kwota za zajęcia zostanie zwrócona pod warunkiem poinformowania o tym fakcie organizatora kursu na 5 dni przed datą rozpoczęcia kursu.

9.  Zajęcia mogą być fotografowane i filmowane przez organizatora zajęć. Organizator zajęć zastrzega sobie możliwość do wykorzystania zgromadzonych materiałów  w celach marketingowych (w tym fanpage Akademii Pływania).

10.  Przed wejściem do wody, uczestnicy zobowiązani są do skorzystania z natrysków.

11.  Zabrania się wchodzenia do wody niepełnoletniego uczestnika zajęć bez zgody instruktora, oraz podczas jego nieobecności.

12.  Instruktor przejmuje odpowiedzialność za uczestników zajęć od momentu zbiórki w wyznaczonym do tego miejscu na niecce basenu do momentu końcowej zbiórki uczestników w tym samym miejscu. Po zakończeniu zbiórki końcowej opiekun prawny ma obowiązek przejąć opiekę nad dzieckiem.

13.  Rodzice i opiekunowie dzieci nie mogą przebywać na niecce basenu i w szatniach w czasie prowadzenia zajęć chyba że, również korzystają w tym samym czasie z pływalni po uiszczeniu odpowiedniej opłaty w kasie pływalni.

14.  Fotografowanie i filmowanie na zajęciach jest możliwe jedynie za zgodą instruktora prowadzącego zajęcia i pracowników pływalni.

15.  Uiszczenie opłaty jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

16.  Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie w trakcie trwania kursu oraz do interpretacji powyższego regulaminu.

 

 

Projekt i realizacja: E1-Interactive - strony www