REGULAMIN

 

REGULAMIN KURSÓW PŁYWANIA
 W AKADEMII PŁYWANIA OPTIMUM SPORT

 

1.      Organizatorem zajęć jest Akademia Pływania Optimum Sport.

2.      Zapisanie się na kurs zobowiązuje uczestnika do zapoznania się oraz przestrzegania regulaminu zajęć
i regulaminu pływalni na której odbywaja się zajęcia.

3.   Przed rozpoczęciem pierwszych zajęć rodzice lub inni opiekunowie prawni dzieci biorących udział w zajęciach składają oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa dziecka w zajęciach z  pływania. 

4.    Opłatę należy uiścić przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w kursie.

5.   Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc przyjęcia do grup rozpatrywane są zgodnie z kolejnością zgłoszeń oraz po dokonaniu opłaty.

6.  Akademia Pływania Optimum Sport nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni, oraz na terenie pływalni.

7.  Akademia Pływania Optimum Sport nie zwraca kosztów za nie wykorzystane zajęcia.

8.  a) W przypadku rezygnacji z udziału w kursie przed jego rozpoczęciem a po uiszczeniu już opłaty za kurs kwota za zajęcia zostanie zwrócona pod warunkiem poinformowania o tym fakcie organizatora kursu na 14 dni przed datą rozpoczęcia kursu. Po tym terminie nie zwracamy kosztów zajęć!
b) W przypadku choroby dziecka potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim możliwy jest zwrot 50% kwoty za zajęcia pod warunkiem zgłoszenia tego faktu na 24 godziny przed rozpoczęciem terminu kursu.
c) Organizator nie zwraca kosztów po rozpoczęciu kursu wakacyjnej szkoły pływania.

9.  Zajęcia mogą być fotografowane i filmowane przez organizatora zajęć. Organizator zajęć zastrzega sobie możliwość do wykorzystania zgromadzonych materiałów  w celach marketingowych (w tym fanpage Akademii Pływania).

10.  Przed wejściem do wody, uczestnicy zobowiązani są do skorzystania z natrysków.

11.  Zabrania się wchodzenia do wody niepełnoletniego uczestnika zajęć bez zgody instruktora, oraz podczas jego nieobecności.

12.  Instruktor przejmuje odpowiedzialność za uczestników zajęć od momentu zbiórki w wyznaczonym do tego miejscu na niecce basenu do momentu końcowej zbiórki uczestników w tym samym miejscu. Po zakończeniu zbiórki końcowej opiekun prawny ma obowiązek przejąć opiekę nad dzieckiem.

13.  Rodzice i opiekunowie dzieci nie mogą przebywać na niecce basenu i w szatniach w czasie prowadzenia zajęć chyba że, również korzystają w tym samym czasie z pływalni po uiszczeniu odpowiedniej opłaty w kasie pływalni.

14.  Fotografowanie i filmowanie na zajęciach jest możliwe jedynie za zgodą instruktora prowadzącego zajęcia i pracowników pływalni.

15.  Uiszczenie opłaty jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

16.  Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie w trakcie trwania kursu oraz do interpretacji powyższego regulaminu.

 

 

Projekt i realizacja: E1-Interactive - strony www