Poznań - Rataje, os.Piastowskie

REGULAMIN NAUKI I DOSKONALENIA PŁYWANIA
 W AKADEMII PŁYWANIA OPTIMUM SPORT

1.        Organizatorem zajęć z pływania jest firma Optimum Sport.

2.        Zapisanie się na kurs zobowiązuje uczestnika do zapoznania się oraz przestrzegania regulaminu zajęć nauki pływania oraz regulaminu Basenu Rataje na os. Piastowskim 55a

3.        Kursy pływania podzielone są na trzy semestry pływackie. Opłata za każdy semestr pływacki wnoszona jest z góry.

4.        Istnieje możliwość płatności w dwóch równych ratach. Pierwsza przed rozpoczęciem pierwszych zajęć druga do 10 dnia kolejnego miesiąca.

5.        Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc przyjęcia do grup rozpatrywane są zgodnie z kolejnością zgłoszeń oraz po dokonaniu opłaty.

6.        Uczestnicy kursu mają pierwszeństwo do miejsca przy zapisach w kolejnym semestrze pływackim.

7.        Osoba zapisująca się na naukę pływania w trakcie jej trwania opłaca liczbę zajęć jakie pozostały do końca danego semestru pływackiego.

8.        Firma Optimum Sport nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni oraz na terenie pływalni.

9.        Firma Optimum Sport nie zwraca kosztów za nie wykorzystane zajęcia. Jedynym wyjątkiem jest dłuższa (trwająca co najmniej 2 tyg.) hospitalizacja. W takim przypadku po okazaniu zaświadczenia o pobycie w szpitalu uczestnik zajęć otrzymuje zwrot pieniędzy za niewykorzystane w tym czasie zajęcia lub przechodzą one na semestr następny. Każda taka sytuacja jest rozpatrywana indywidualnie.

10.     Zajęcia mogą być fotografowane i filmowane przez organizatora zajęć. Uczestnik zajęć lub opiekun prawny dziecka uczestniczącego w zajęciach oświadcza, iż wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku lub wizerunku swojego dziecka utrwalonego w trakcie zajęć w celach marketingowo-reklamowych firmy Optimum Sport.

11.     Przed wejściem do wody, uczestnicy zobowiązani są do skorzystania z natrysków.

12.     Zabrania się wchodzenia do wody niepełnoletniego uczestnika zajęć bez zgody instruktora, oraz podczas jego nieobecności.

13.     Instruktor przejmuje odpowiedzialność za uczestników zajęć od momentu zbiórki w wyznaczonym do tego miejscu do momentu końcowej zbiórki uczestników w tym samym miejscu. Po zakończeniu zbiórki opiekunowie prawni mają obowiązek przejąć opiekę nad uczestnikiem zajęć.

14.     Rodzice i opiekunowie dzieci nie mogą przebywać na niecce basenu i w szatniach w czasie prowadzenia zajęć chyba, że również korzystają w tym samym czasie z pływalni po uiszczeniu odpowiedniej opłaty w kasie pływalni.

15.     Fotografowanie i filmowanie na zajęciach jest możliwe jedynie za zgodą instruktora prowadzącego zajęcia i pracowników pływalni.

16.     Uiszczenie opłaty jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu zajęć organizowanych przez firmę Optimum Sport.

17.     Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie w trakcie trwania kursu oraz do interpretacji powyższego regulaminu.

18.     Istnieje możliwość odrobienia nieobecności po wcześniejszym poinformowaniu o nieobecności pod warunkiem, że istnieje druga grupa w takim samym przedziale wiekowym oraz poziomie pływania w innym dniu. Nieobecność na zajęciach musi być zgłoszona najpóźniej przed rozpoczęciem zajęć w danym dniu w formie wysłania wiadomości tekstowej (sms) na nr tel: 531 025 561 lub drogą mailową na adres: info@optimumsport.pl. Niezgłoszenie nieobecności
w ww. trybie uniemożliwia odrobienie zajęć.
Zasady odrabiania zajęć:

a)       Odrobienie zajęć winno być zrealizowane do 30 dni od wystąpienia nieobecności,

b)       Odrabianie zajęć należy wykorzystać przed zakończeniem ostatnich zajęć w semestrze wiosennym (po tym terminie nieodrobione zajęcia przepadają),

c)        Odrabianie zajęć jest możliwe tylko w grupach w których istnieją wolne miejsca po uprzedniej rezerwacji,

d)       W przypadku gdy osoba dokona rezerwacji celem odrobienia nieobecności i nie przyjdzie na zajęcia traci uprawnienie do odrobienia zajęć,

e)        Zajęcia nieodrobione be względu na przyczynę przepadają i nie należy się za nie zwrot pieniędzy.

f)         Chęć odrobienia zajęć należy zgłosić drogą mailową na adres info@optimumsport.pl lub
w formie wysłania wiadomości tekstowej (sms) na nr tel: 531 025 561.  Do 48 godzin od zgłoszenia zostanie podana propozycja terminu w którym zajęcia będzie można odrobić.

Projekt i realizacja: E1-Interactive - strony www