KLAUZULA INFORMACYJNA

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 RODO* informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych uczestnika zajęć oraz ich opiekunów prawnych jest firma Optimum Sport Piotr Kowalczyk mająca swoją siedzibę na os. Czecha 46/7 , kod pocztowy 61-288 Poznań,
NIP:
8471374678

2. Dane osobowe uczestnika zajęć oraz jego opiekuna prawnego pozyskane w trakcie zapisów oraz w listach obecności (imię i nazwisko) będą przetwarzane w celu uczestnictwa w zajęciach nauki i doskonalenia pływania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (opiekun prawny uczestnika zajęć, którego dane dotyczą wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz uczestnika zajęć).

3. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać dane osobowe uczestnika zajęć oraz jego opiekuna prawnego dalej jeśli jest to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi w szczególności następującym odbiorcom: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonać swoje obowiązki, innym odbiorcom danych np. pracownikowi pogotowia ratunkowego, ubezpieczycielom.

4. Dane uczestnika zajęć oraz jego opiekuna prawnego po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez 1 rok od 1 dnia rozpoczęcia zajęć.

5. Mają Państwo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych oraz uczestnika zajęć, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych. Można wycofać też zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego (w rozumieniu RODO) dotyczącą przetwarzania danych osobowych uczestnika zajęć oraz jego opiekuna prawnego.

7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem umownym. Ich podanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestniczenia w zajęciach.

*RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

 

Projekt i realizacja: E1-Interactive - strony www